Sulfurex

DMT ved, at ingen biogasstrøm har de samme egenskaber. Princippet bag teknologierne er absorptionen af ​​H2S i en væske og yderligere oxidering til elementær svovl eller sulfat. Som specialister tilbyder vi tre gasafsvovlingsmetoder. Med vores Ssweet (Sulfurex Selection Work Expert Tool) er det nemt at definere den bedst egnede løsning til afsvovling af din gas. Men først en beskrivelse af produktet.

Ssweet selection tool

Sulfurex® CR (Caustic Reuse) er en kemisk skrubber, hvori H2S absorberes i en væske med høj pH for at fremme opløsningsmidlets absorbtionskapacitet. Derefter finder en yderligere oxidering sted gennem aerob behandling af spildevandet i et spildevandsanlæg (rensningsanlæg).

Sulfurex® BF (Biotrickling Filter) er en biologisk proces, hvori H2S absorberes i en vandig opløsning med lav pH og derefter oxideres på biologisk vis til svovl/sulfat på stedet.

Sulfurex® BR (Biological Regeneration) er kombinationen af Sulfurex® CR med en bioreaktor til biologisk regeneration af kausticumsoda. I Sulfurex® BR absorberes H2S i et opløsningsmiddel under alkaliske betingelser og oxideres derefter yderligere til svovl i bioreaktoren.

Da Sulfurex® BR er en solid kombination af forskellige afsvovlingsteknologier har vi i det følgende uddybet, hvordan processen fungerer.

Produktbeskrivelse Sulfurex® BR

Biogas produceres gennem fermentering af biologiske affaldsprodukter og anses for at være en af de vigtigste vedvarende energikilder til erstatning af naturgas. Syngas produceres gennem forgasning af kulholdigt brændstof og bruges som mellemprodukt i generationen af syntetisk naturgas. Syngas produceres gennem forgasning af kulholdigt brændstof og bruges som mellemprodukt i generationen af syntetisk naturgas. Begge gasser kan indeholde hydrogensulfid, som skal fjernes på grund af mekaniske problemer, miljømæssige og sikkerhedsmæssige årsager.

Sulfurex® BR er en afsvovlingsproces, der kombinerer kemisk afsvovling ved middel til høj pH med biologisk regenerering af opløsningsmidlet (kausticummet). Systemet består af en pakket søjle, en biologisk reaktor og en sedimenteringsenhed. Denne figur viser et grundlæggende flowdiagram over en Sulfurex® BR-proces.

sulfurexbr_scedule_process

Pakket søjle

Biogassen strømmer ind i skrubberen ved tårnets bund og strømmer opad gennem en ca. 12 meter høj pakket søjle. En kaustisk opløsning fordeles i toppen af søjlen over pakkemediet og falder ned gennem pakkematerialet modsat gassens strømningsretning. Pakkematerialet inde i søjlen sikrer god kontakt mellem hydrogensulfiden og procesvæsken, hvilket sikrer maksimal effektivitet.

Mens biogassen strømmer gennem den pakkede søjle, bliver hydrogensulfiden absorberet i opløsningsmidlet. Biogassen strømmer ud af søjlen foroven, fri for hydrogensulfid.  Den mættede procesvæske samles i sumpen i bunden af skrubberen og strømmer ved hjælp af tyngdekraften til bioreaktoren.

Bioreaktor

I bioreaktoren oxideres hydrogensulfiden på biologisk vis til elementær svovl (S0) af thiobacillus-bakterien. Den nødvendige ilt tilføres gennem et beluftningssystem, som er installeret i bunden af ​​bioreaktoren. Under oxideringen regenereres den kaustiske opløsning før den bruges til et nyt vasketrin i skrubberen.

I bioreaktoren genopfriskes vand, næringsstoffer og kausticum automatisk for at opnå cellevækst og for at sikre en god drift. Når det målte væskeniveau i reaktoren er højere end den indstillede værdi, udtømmes en del af væsken. Den udledte væske er uskadelig og kan udledes uden nogen form for efterbehandling. Under optimale betingelser konverteres 98 % af hydrogensulfiden til elementær svovl.

Sedimenteringsenhed

Den elementære svovl adskilles fra procesvæsken i sedimenteringsenheden, som kan integreres inde i bioreaktoren. Sedimenteringsenheden fødes med en lille del af væskeudløbet fra bioreaktoren. Overløben procesvæske (lav TSS) strømmer fra sedimenteringsenheden til bioreaktoren. Svovlslam fjernes fra bunden af sedimenteringsenheden og har et højt indhold af tørstof på 5-10 % masse. Dette svovlslam kan derefter bruges som højkvalitetsgødning.

Fordele

Sulfurex® BR er en fleksibel afsvovlningsteknologi, som resulterer i udledning af lave koncentrationer af hydrogensulfid med lave driftsomkostninger takket være regenereringstrinnet. Da der finder luftinjektion sted i bioreaktoren, er denne teknologi egnet til opgradering af biogas. Teknologien er velegnet til høje svovlbelastninger, da reduktionen af driftsomkostningerne kompenserer for den højere indledende investeringsomkostning (i modsætning til rene kemiske eller biologiske processer).

________________________

DMT er ekspert i afsvovling af gasstrømme. Vi tilbyder tre forskellige teknologier, som sikkert og effektivt fjerner H2S fra gasstrømme. Derfor kan vi altid finde den bedste løsning til dig som kunde.